top of page

Itosu ryu Karatedo International Federation preserves the following orthodox katas without alternation.

Karate, Pinan
Karate, Gojushiho

ITOSU-ha

 

 

1. Pinan Sho dan
2. Pinan Ni dan

3. Pinan San dan

4. Pinan Yon dan
5. Pinan Go dan

6. Jitte

7. Jion

8. Jiin

9. Bassai dai

10. Bassai sho

11. Kusanku dai
12. Kusanku sho

13. Shiho Kusanku

14. Naifanchi Sho dan

15. Naifanchi Ni dan

16. Naifanchi San dan
17. Wanshu

18. Chinto

19. Chintei

20. Rohai Sho dan
21. Rohai Ni dan
22. Rohai San dan

23. Gojushiho

24. Chinshu

      (missing : only the name was passed down)

25. Wandaun

      (missing : only the name was passed down)Karate, Matsumura Seisan
Karate, Suparinpei

​MATSUMURA-ha

 

 

26. Seisan
27. Bassai

​HIGAONNA-ha

 

 

28. Gekisai Ichi

29. Gekisai Ni

30. Sanchin

31. Tensho

32. Seisan
33. Seipai

34. Seienchin

35. Sanseiru

36. Saifa

37. Shisochin

38. Kururunfa

39. Suparinpei

Karate, Unshu
Karate, Wankan

​ARAGAKI-ha

 

 

 

40. Sochin
41. Niseishi

42. Unshu

​MATSUMORA-ha

 

 

 

43. Bassai
44. Rohai

45. Wankan
46. Chinto
47. Wanshu

​ISHIMINE-ha

 

 

 

48. Bassai

Karate, Ishimine Bassai
Karate, Aoyagi

​KUNIYOSHI-ha

 

 

 

49. Kusanku

​SHINA KENPO

KAKUHO

 

 

 

50. Haffa
51. Papuren
52. Nipaipo

​Other

 

 

53. Aoyagi

      (Created by Master Kenwa Mabuni)

​Kihon Kata

(Basic Katas)

 

 

 

Kihon Kata 1  (Zenkutsu Dachi + Harai Uke / Mae Geri / Chu-dan Zuki)

Kihon Kata 2  (Zenkutsu Dachi + Yoko Uke / Mae Geri / Chu-dan Zuki)

Kihon Kata 3  (Zenkutsu Dachi + Age Uke / Mae Geri / Chu-dan Zuki)

Kihon Kata 4  (Zenkutsu Dachi + Yoko Uchi Uke / Mae Geri / Chu-dan Zuki)

Kihon Kata 5  (Nekoashi Dachi + Shuto Uke / Mae Geri / Chu-dan Zuki)

Kihon Kata 6  (Nekoashi Dachi + Kake Uke / Mae Geri / Chu-dan Zuki)

Kihon Kata 7  (Zenkutsu Dachi + Harai Uke / Nekoashi Dachi + Yoko Uke / Mae Geri / Chu-dan Zuki)

Kihon Kata 8  (Zenkutsu Dachi + Yoko Uke / Nekoashi Dachi + Age Uke / Mae Geri / Chu-dan Zuki)

Kihon Kata 9  (Zenkutsu Dachi + Age Uke / Nekoashi Dachi + Harai Uke / Mae Geri / Chu-dan Zuki)

Kihon Kata 10  (Zenkutsu Dachi + Harai Uke / Nekoashi Dachi + Shuto Uke / Mae Geri / Chu-dan Zuki)

Itosu-ryu Karate

​Yakusoku Kumite

(Pre-Arranged Sparring Form)

 

 

 

Kumite 1  (Attack: Chu-dan Oi Zuki / Defense: Harai Uke + Gyaku Zuki)

Kumite 2  (Attack: Chu-dan Oi Zuki / Defense: Yoko Uke + Gyaku Zuki)

Kumite 3  (Attack: Chu-dan Oi Zuki / Defense: Yoko-Uchi Uke + Gyaku Zuki)

Kumite 4  (Attack: Chu-dan Oi Zuki / Defense: Sukui Uke + Gyaku Zuki)

Kumite 5  (Attack: Chu-dan Oi Zuki / Defense: Osae Uke + Jun Zukii)

Kumite 6  (Attack: Jo-dan Oi Zuki / Defense: Age Uke + Gyaku Zuki)

Kumite 7  (Attack: Chu-dan Oi Zuki / Defense: Right Yoko-Uchi Uke + Ura Ken + Left Gyaku Zuki)

Kumite 8  (Attack: Jo-dan Oi Zuki / Defense: Kosa Uke + Right Hiza Geri or Ryo Kentsui)

Kumite 9  (Attack: Chu-dan Mae Geri / Defense: Harai Uke + Gyaku Zuki)

Kumite 10  (Attack: Chu-dan Mae Geri / Defense: Sukui Uke + Gyaku Zuki)

Itosu-ryu Karate

​Nage Waza

(Throwing Techniques)

 

1. Tani Otoshi

2. Gyaku Nage

3. Ganseki Nage

4. Byobu Gaeshi
5. Mizunagashi

6. Taisha

7. Gyaku Hiki

8. Shikoro Gaeshi

9. Mizu Guruma

10. Hiza Kudaki

11. Hiza Gaeshi

Itosu-ryu Karate

​Uke no Go Gensoku

(Itosu-ryu Five Principles of Defense)

 

 

1. Rakka

2. Ryusui

3. Teni

4. Kusshin
5. Hangeki

Itosu-ryu Karate

​Hiji-ate Nana-ho

(Seven Elbow Strikes)

 

 

 

1. Tate Hiji-ate (Upward Elbow Strike)

2. Ushiro Hiji-ate (Rear Elbow Strike)

3. Mawashi Hiji-ate (Circular Elbow Strike)

4. Yoko Hiji-ate (Side Elbow Strike)
5. Uchi Hiji-ate (Inside Elbow Strike)
6. Soto Hiji-ate (Outside Elbow Strike) 

7. Otoshi Hiji-ate (Downward Elbow Strike)

Itosu-ryu Karate
Itosu-ryu Karatedo International Federation (IKIF) logo
bottom of page